Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů – výzva obcím (dále jen „Zásady“)


 • ÚVOD 
Tyto Zásady upravují pravidla pro shromažďování a zpracování osobních údajů osob v souvislosti s výzvou obcím na webu www.obcekastruji.cz, v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tyto Zásady neupravují zpracování osobních údajů v rámci jiných činností Správce, než výslovně uvedené v těchto Zásadách.

Správcem osobních údajů je spolek KasProCats - kastrační program z. s., IČ: 06169775, se sídlem Za Potokem 49, Janovice, 595 01 Velká Bíteš (dále jen „Správce“). 

Webové stránky jsou webové stránky provozované Správcem na adrese www.obcekastruji.cz. 

Subjektem je fyzická osoba, která prostřednictvím Webových stránek vyplní a odešle Výzvu.

Výzva označuje formulář na Webových stránkách, který umožňuje Subjektu vyjádřit svoji vůli ve vztahu k problematice popsané na Webových stránkách ve vztahu k Výzvě a připojit se tak svým projevem k podpoře občanské aktivity koordinované Správcem.

 • ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE 
Správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje Subjektu:

- Jméno a příjmení 
- Emailová adresa 
- Adresa (kraj, okres, město)
- Telefonní kontakt

 • ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Účelem zpracování osobních údajů Subjektu je podpora činnosti Správce spočívající v prosazování povinnosti obecní samosprávy pečovat a zejména kastrovat opuštěná zvířata, včetně zapojení Subjektů do dalších koordinovaných činností Správce souvisejících s problematikou popsanou v textu Výzvy a následné komunikace Správce a Subjektu.

Správce tak zpracovává osobní údaje Subjektů z důvodu nezbytnosti takového zpracování pro účely oprávněných zájmů Správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívajících konkrétně v získání veřejné občanské podpory při jednání s obecní samosprávou prostřednictvím Výzvy, a dále k souvisejícímu oslovení Subjektů Správcem e-mailem či telefonicky za účelem informování Subjektu o možnostech jeho dalšího zapojení se do činností, souvisí s problematikou popsanou ve Výzvě. Tyto osobní údaje Správce nebude zneužívat ani prodávat třetím osobám.

 • DOBA ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, kterou Správce odhaduje na jeden (1) rok od okamžiku vyplnění a potvrzení Výzvy Subjektem.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu delší, pokud je na straně Správce jiný zákonný důvod pro jejich zpracování vyplývající z právních předpisů.

 • ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce chrání osobní údaje v souladu s právními předpisy a zpracovává je sám nebo prostřednictvím zpracovatelů výlučně v souladu s účelem, pro který tyto osobní údaje shromáždil.

Jediným zpracovatelem Správce pro výše uvedené účely je společnost E-VISION International, s.r.o. Správce využívá pro hosting Webových stránek a dat zpracovávaných prostřednictvím Výzvy. Jiní zpracovatelé osobních údajů nejsou do činností Správce zapojeni.

Mezi Správcem a zpracovatelem je vždy uzavřena příslušná smlouva o zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, kterou se zpracovatel zavázal chránit osobní údaje.

Správce vždy zpracovává osobní údaje pouze v přiměřeném relevantním a omezeném rozsahu s ohledem k účelu jejich zpracování, za současného dodržení časového omezení uložení osobních údajů.

Správce dbá o to, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Pokud zjistí jejich nepřesnost, v souladu s právními předpisy provede jejich opravu.

K automatickému rozhodování ani profilování na základě osobních údajů nedochází.

Osobní údaje jsou pro Správce důvěrné. S výjimkami popsanými v těchto Zásadách Správce osobní údaje nepředává žádným třetím osobám.

Správce nepředává osobní údaje zpracovatelům mimo území Evropského hospodářského prostoru a neprovádí profilování ani automatické rozhodování.

 • INFORMACE O PRÁVECH
Správce tímto subjekty osobních údajů informuje, že mají mimo jiné právo:

- požadovat od Správce přístup k osobním údajům dle článku 15 GDPR
- na opravu osobních údajů dle článku 16 GDPR
- na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR
- na omezení zpracování osobních údajů dle článku 18 GDPR
- na přenositelnost osobních údajů dle článku 20 GDPR
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR
- podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů

 • KONTAKT
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na Správce na adrese Za Potokem 49, Janovice, 595 01 Velká Bíteš, anebo elektronicky na emailové adrese info@kasprocats.cz 

Na této adrese lze uplatnit práva subjektů zpracovávaných údajů, zejména požádat o aktualizaci osobních údajů nebo vznést námitky proti jejich zpracování.

 • ÚČINNOST
Tyto Zásady jsou účinné dnem 24.8.2020. Správce si vyhrazuje právo kdykoliv obsah Zásad změnit, přičemž o změnách Zásad bude Správce informovat na Webových stránkách Správce.
Zásady zpracování osobních údajů - objednávka letáků (dále jen „Zásady“)

 • ÚVOD
Tyto Zásady upravují pravidla pro shromažďování a zpracování osobních údajů osob v souvislosti s objednávkou letáků na webu www.obcekastruji.cz, v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Správcem osobních údajů je spolek KasProCats - kastrační program z. s., IČ: 06169775, se sídlem Za Potokem 49, Janovice, 595 01 Velká Bíteš (dále jen „Správce“). 

Webové stránky jsou webové stránky provozované Správcem na adrese www.obcekastruji.cz. 

Objednávka je nabídkou Subjektu, kterou Subjekt Správci navrhuje uzavření Smlouvy. Objednávku Subjekt vyplní a odesílá prostřednictvím formuláře na Webových stránkách.

Subjektem je fyzická osoba, která prostřednictvím Webových stránek vyplní a odešle Objednávku.

Smlouva je dohoda mezi Správcem a Subjektem, jejímž předmětem je darování a doručení určitého počtu a druhu letáků ze strany Správce na adresu určenou Subjektem. Smlouva vzniká potvrzením Objednávky. Smlouvou se Subjekt zavazuje uhradit Správci náklady spojené s doručením letáků dle Objednávky, distribuci doručených letáků v rámci možností Subjektu, a dle úvahy Subjektu případně i k dobrovolnému daru Správci na dobročinné účely. Správce se Smlouvou zavazuje Subjektu odeslat poštovním přepravcem nebo jiným dohodnutým způsobem letáky dle Objednávky. Smlouva není spotřebitelskou smlouvou.

 • ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE 
Správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje Subjektu:

- Jméno a příjmení 
- Emailová adresa 
- Poštovní doručovací adresa (obec, ulice, číslo domu, PSČ)
- Telefonní kontakt
- Číslo bankovního účtu 

 • ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje Subjektů z důvodu nezbytnosti takového zpracování pro splnění Smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Správce dále zpracovává osobní údaje z důvodu nezbytnosti takového zpracování pro účely oprávněných zájmů Správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, konkrétně oslovení Subjektů Správcem e-mailem či telefonicky za účelem informování Subjektu o možnostech jeho dalšího zapojení se do dobročinných akcí a činností, jako byla distribuce letáků dle Smlouvy. Pro tento účel Správce zpracovává jen jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní kontakt Subjektu. Tyto osobní údaje Správce nebude zneužívat ani prodávat třetím osobám.

 • DOBA ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává osobní údaje pro účely splnění Smlouvy do okamžiku jejich splnění, a poté pro účely oprávněného zájmu na ochraně práv po dobu jejich trvání, nanejvýš však po dobu tří (3) let od jejich splnění.
Osobní údaje zpracovávané pro účely oprávněného zájmu na oslovení Subjektů zpracovává Správce po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu, který se předpokládá po dobu jednoho (1) roku od uzavření Smlouvy.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu delší, pokud je na straně Správce jiný zákonný důvod pro jejich zpracování vyplývající z právních předpisů.

 • ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce chrání osobní údaje v souladu s právními předpisy a zpracovává je sám nebo prostřednictvím zpracovatelů výlučně v souladu s účelem, pro který tyto osobní údaje shromáždil.

Jediným zpracovatelem Správce pro výše uvedené účely je společnost Google LLC. a její dceřiné nebo spřízněné společnosti Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. Správce využívá pro hosting Webových stránek a dat zpracovávaných prostřednictvím Objednávky služby společnosti Google, zejména Google Cloud Platform.
Příjemcem identifikačních údajů Subjektu je provozovatel služby Zásilkovna – česká společnost 
Zásilkovna s.r.o. a to za účelem plnění doručovacích služeb nezbytných pro splnění Smlouvy.

Mezi Správcem a zpracovatelem je vždy uzavřena příslušná smlouva o zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, kterou se zpracovatel zavázal chránit osobní údaje.

Správce vždy zpracovává osobní údaje pouze v přiměřeném relevantním a omezeném rozsahu s ohledem k účelu jejich zpracování, za současného dodržení časového omezení uložení osobních údajů.

Správce dbá o to, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Pokud zjistí jejich nepřesnost, v souladu s právními předpisy provede jejich opravu.

K automatickému rozhodování ani profilování na základě osobních údajů nedochází.

Osobní údaje jsou pro Správce důvěrné. S výjimkami popsanými v těchto Zásadách Správce osobní údaje nepředává žádným třetím osobám.

Správce nepředává osobní údaje zpracovatelům mimo území Evropského hospodářského prostoru a neprovádí profilování ani automatické rozhodování.

 • INFORMACE O PRÁVECH
Správce tímto subjekty osobních údajů informuje, že mají mimo jiné právo:

- požadovat od Správce přístup k osobním údajům dle článku 15 GDPR
- na opravu osobních údajů dle článku 16 GDPR
- na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR
- na omezení zpracování osobních údajů dle článku 18 GDPR
- na přenositelnost osobních údajů dle článku 20 GDPR
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR
- podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů

 • KONTAKT
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na Správce na adrese Za Potokem 49, Janovice, 595 01 Velká Bíteš, anebo elektronicky na emailové adrese info@kasprocats.cz 
Na této adrese lze uplatnit práva subjektů zpracovávaných údajů, zejména požádat o aktualizaci osobních údajů nebo vznést námitky proti jejich zpracování.

 • ÚČINNOST
Tyto Zásady jsou účinné dnem 14.8.2020. Správce si vyhrazuje právo kdykoliv obsah Zásad změnit, přičemž o změnách Zásad bude Správce informovat na Webových stránkách Správce.